Statūti

          Biedrības

LATVIJAS VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU
MŪZIKAS SKOLOTĀJU ASOCIĀCIJA

statūti


1.nodaļa. Biedrības nosaukums.

1.1. Biedrības nosaukums ir: LATVIJAS VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU MŪZIKAS SKOLOTĀJU ASOCIĀCIJA (turpmāk tekstā -Biedrība).

2.nodaļa. Biedrības mērķi.

2.1.  Biedrības mērķi ir:
  • dot ieguldījumu izglītības kvalitātes uzlabošanā un veicināt sabiedrības aktīvāku iesaistīšanos bērnu muzikālās izglītības interešu aizstāvībā, neatkarīgi no bērnu/ skolēnu nacionālās, rasu, sociālās, reliģiskās un dzimumu piederības, kā arī neatkarīgi no viņu fiziskās un mentālās attīstības līmeņa;
  • iestāties par bērnu tiesību aizsardzību, drošību un veselību, vajadzībām un interesēm;
  • sniegt materiālu, finansiālu un cita veida palīdzību, lai paaugstinātu mācību un audzināšanas procesa līmeni muzikālās izglītības jomā Latvijā,
  • attīstīt un pilnveidot muzikālās izglītības sistēmu, nodrošinot ilglaicīgu nacionālās identitātes attīstību un saglabāšanu;
  • piedalīties kultūras dzīves veicināšanā un atbalstīšanā;
  • iesaistīties dažādu projektu izstrādāšanā un ieviešanā, piesaistīt sponsoru un labvēļu ziedojumus un mērķdotācijas biedrības mērķu sasniegšanai;
  • piedalīties NVO sadarbības programmās;
  •  iesaistīt LR vispārējās izglītības iestāžu mūzikas skolotājus un citus nozares speciālistus muzikālās izglītības koncepcijas veidošanā un ideju realizešanā;
  • Sekmēt mūzikas skolotāju profesionālās meistarības pilnveidi.
  • Attīstīt un sekmēt bērnu un jauniešu izglītību un attīstību, veicināt izglītības un attīstības pasaākumu norisi, muzikālās izglītības sistēmas pilnveidošanas ietvaros.
                                                                                                                        
3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš.

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.


4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.
4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.
4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei;
4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
4.5.1. biedrs vairāk kā 3 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;
4.5.2. biedrs  nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;
4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.
4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu  laikā no tā pieņemšanas brīža.

5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē,
5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,
5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli,
 5.2. Biedrības biedru pienākumi:
5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus
5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu,
5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu,
5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

6.nodaļa. Biedrības struktūrvienības.

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;
6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

7.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.
7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā- ne vēlāk kā līdz 31.martam.
7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa  Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces, nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.
7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse  no biedriem.
7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo  biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem.  Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

8.nodaļa. Izpildinstitūcija.

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no pieciem valdes locekļiem.
8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu un kuram ir paraksta tiesības. Valdes priekšsēdētājam ir tiesības pārastāvēt Biedrību atsevišķi.
8.3. Valdes loceklim ir tiesības pārstāvēt Biedrību tikai kopā ar vēl diviem valdes locekļiem.
8.4. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.
8.5. Valdes loceklis par savu pienākumu veikšanu ir tiesīgs saņemt atlīdzību.
8.6. Valde ir lemttiesīgam, ja tās sēdē piedalās vairāk kā puse valdes locekļu.
8.7. Valdes lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem valdes locekļiem.
8.8. Valde vada Biedrības darbību, darbības organizatorisko jautājumu risināšanai izdodot iekšējos normatīvos aktus par darbības pirncipiem, kopetenču sadali, amatpersonu pienākumiem un tiesībām, kā arī citos jautājumos.
  
9.nodaļa. Finansiālās darbības revīzijas institūcija.

9.1. Biedrības finansiālo un saimniecisko darbību kontrolē revīzijas komisija, kuru ievēl biedu sapulce uz trīs gadiem.
9.2. Revīzijas komisijā ietilpst 4 (četri) locekļi, no kuru vidus revīzijas komisija ievēl priekšsēdētāju.
9.3. Revīzijas komisijas lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadālās vienlīdzīgi, noteicošā ir revīzijas komisijas priekšsēdētāja balss.
9.4. Revīzijas komisijas locekļi nedrīkst būt Biedrības valdes locekļi.
9.5. Biedrība ir tiesīga saimnieciskās un finansiālās darbības kontrolei pieaicināt zvērinātu revidentu.
9.6. Revīzijas komisijas locekļi veic Biedrības ikgadējās gada pārskata revīzijas, pārbauda Biedrības saimniecikso un finansiālo darbību un veic grāmatvedības revīziju ne retāk kā reizi gadā.
9.7. Revīzijas komisijai ir jāziņo Biedrības valdei un biedru sapulcei par Biedrības darbā konstotētajām nepilnībām un pārkāpumiem.

Valdes priekšēdētājs: Liene Batņa                                                       

Rīgā, 2016. gada 6. februārī.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru