otrdiena, 2012. gada 27. novembris

Noslēdzies pirmais konkurss jaunajiem mūzikas skolotājiem

Konkurss risinājās 23. un 24. novembrī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, kurā piedalījās pieci studenti, jaunie mūzikas skolotāji no Daugavpils, Liepājas un Rīgas mūzikas pedagoģijas fakultātēm.

Rita Keiša (Daugavpils Universitāte)
Agnese Čīče (Liepājas Universitāte)
Laura Pastare (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija)
Justīne Voitkeviča (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija)
Ieva Sproģe (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija)

otrdiena, 2012. gada 20. novembris

Konkurss Mūzikas skolotājs XXI gadsimtā...

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā 
2012. gada 23.- 24. novembrī notiks konkurss 
Mūzikas skolotājs XXI gadsimtā...

Konkursa norise: 

Piektdien, 24. novembrī (123.telpā)
plkst. 10.00 atklātās nodarbības ar 5. klasi
plkst.12.30 atklātās nodarbības ar 7.klasi

Sestdien, 25.novembrī (205.telpā)
plkst. 10.00 interaktīvā zināšanu un taktikas spēle „Garā pupa”
plkst. 13.30 noslēgums

Konkursā piedalās: 

Rita Keiša (Daugavpils Universitāte)
Agnese Čīca (Liepājas Universitāte)
Laura Pastare (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija)
Kristīne Pore (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija)
Justīne Voitkeviča (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija)
Ieva Sproģe (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija)

Mārupes vidusskolas 5. klases skolēni (skolotāja Ilze Vilde)
Rīgas 6. vidusskolas 7.klases skolēni (skolotāja Nataļja Zamišļajeva) 

sestdiena, 2012. gada 10. novembris

Ritmikas seminārs

Latvijas Ritmikas biedrība aicina  ritmikas, mūzikas un deju pasniedzējus, kā arī citus interesentus piedalīties seminārā,
kurš notiks
  • svētdien, 2012.gada 25. novembrī 
  • Kalnciema ielā 10/12 Rīgas Doma kora skolā (ieeja no pagalma)
  • sākums plkst.10:00
Programmā: 
  1. 10.00-11.30 Jaunumi no Eiropas mūzikas skolotāju asociācijas konferences Hāgā.         (Dace Kravale);
  2. 11.45-13.15 Jaunumi no Dalkroza kursiem Lielbritānijā un Orfa kursiem Somijā.            (Anna Fogelmane);
  3. 13.30-14.30 Fona kustības bērnu dziesmām. Tradicionāla ritmikas stunda sākumskolā.    (Ieva Rudzīte).
Pieteikšanās semināram elektroniski ritmika@live.com līdz 16. novembrim, nosūtot savu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, darba vietu un apmaksas veidu.

otrdiena, 2012. gada 6. novembris

Atklāta vēstule Latvijas masu medijiem

Jūsu uzmanībai Mg. Paed. Laimas Lasmanes un JVLMA asoc. prof. Arvīda Platpera atklātā vēstule Latvijas masu medijiem un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministram Robertam Ķīlim 

(Kulturasdiena.lv. 2012. gada 5. novembris 16:11)
Sagaidot XXV Vispārējos latviešu Dziesmu svētkus (2013), pasaules koru Olimpiādi (2014) Rīgā, kā pārsteigums atklājas Latvijas IZM sagatavotais dokuments - MK noteikumu projekts Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem 26.pielikuma saturu (iesniedzējs Izglītības un zinātnes ministrija, projekts VSS-1078) grozījumiem. 

Latvijas mūzikas skolotāji, vecāki un skolēni, un iepretim - dažu "IZM speciālistu" kārtējais "darbs" mūzikas izglītības un vispār mākslas priekšmetu izglītības sagraušanā. Apbrīnas vērts ir IZM speciālistu mērķtiecīgums šajā jomā: 1992.gadā mācību priekšmetu "Mūzika" atcēla vidusskolās, tad mācību priekšmets "Koris" tika izņemts no skolu mācību stundu saraksta, iekļaujot to interešu izglītības sadaļā, tagad jaunajā projektā mūzikas stundu skaita samazinājums 1.-6.klasēs - par 50 procentiem... 


Mākslas priekšmetiem – mūzikai, vizuālajai mākslai – viena stunda nedēļā! Bez mākslas priekšmetiem nav iespējama vispusīgas personības izveide. Ar vienu stundu nedēļā nebūs iespējams pat radīt priekšstatu par kultūras norisēm gan Latvijā, gan Eiropā, kur nu vēl to padziļināti apgūt. 

pirmdiena, 2012. gada 5. novembris

Lētas aviobiļetes!

Ja Tu domā, vai doties uz 21.EAS (Eiropas Mūzikas skolotāju asociācija) konferenci Lēvenē, Beļģijā, tad ŠODIEN ir pēdējais laiks pasūtīt avio biļeti par ļoti saprātīgu cenu!

Atgādinu, ka EAS konference 2013 notiks no 13.-16.februāra. Lidosim kopā!
AirBaltic lidojumu izpārdošana

piektdiena, 2012. gada 2. novembris

LVIIMSA PRET mūzikas stundu samazināšanu!


Latvijas Republikas Ministru kabinetam, 
Izglītības un zinātnes ministrijai, 
Valsts sekretāru sanāksmei

Latvijas vispārējās izglītības iestāžu mūzikas skolotāju asociācijas padomes

Lēmums.

     Iepazīstoties ar projektu "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem" VSS-1078 un MK noteikumu projekta 26.pielikumu, Latvijas Vispārējās izglītības iestāžu Mūzikas skolotāju asociācijas padome pauž neizpratni par mūzikas stundu skaita samazināšanu sākot ar nākošo mācību gadu.
Šajā sakarā ir vairāki iebildumi:

1. Nebūs iespējams realizēt Valsts noteiktos pamatizglītības standartu un programmas galvenos mērķus un uzdevumus, lai izglītojamos sagatavotu izglītības turpināšanai, darbam un dzīvei sabiedrībā, kā tas minēts dokumentā (Skat.2.). Ja mainās mūzikas stundu skaits, ir pilnībā jāmaina mācību saturs, kurš ir iestrādāts līdzšinējos mācību līdzekļos un mācību programmās, jo ar samazinātu stundu skaitu to nav iespējams realizēt. Vai tiešām valstij ir tik daudz līdzekļu, lai izstrādātu jaunus standartus, mācību programmu un mācību līdzekļus?

2. Atsaucoties uz Valsts pamatizglītības standartā publicēto tēzi par to, ka Humanitārā un sociālā virziena izglītības programmas uzdevums ir nodrošināt iespēju paplašināti un padziļināti apgūt valodu un sociālo zinātņu jomas mācību priekšmetus, pilnveidot prasmi orientēties mūsdienu sabiedrības sociāli ekonomiskajās attiecībās, padziļināti izprast latviešu tautas un citu tautu kultūru Eiropas un pasaules kultūras kontekstā – secinām: ar vienu mūzikas stundu nedēļā nav iespējams pat radīt priekšstatu par kultūras norisēm gan Latvijā, gan Eiropā, kur nu vēl to padziļināti apgūt.

3. Līdz ar dažādu mācību stundu skaita pieļaušanu viena un tā paša mācību priekšmeta apguvei skolēniem būs nevienlīdzīgas iespējas attīstībā, ja vienā skolā mūziku mācīs ar vienu stundu nedēļā, bet citā - ar 2. Atsevišķi skolēni līdz ar to nesaņems pilnvērtīgu, vispusīgu un Valsts pamatizglītības standartam atbilstošu izglītību.

4. Samazinot mūzikas stundu skaitu tiks apdraudēta Dziesmu svētku tradīcija. Kas notiks ar mūsu nozīmīgāko kultūras mantojumu – Latvijas Dziesmusvētkiem, ja skolēniem netiks izkopta dziedātprasme, kas prasa gan no skolotājiem, gan skolēniem nopietnu un intensīvu metodisko darbu? Šīs prasmes attīstīšanai nepieciešamajā līmenī vajadzīgas vismaz 2 mācību stundas posmā no 1. – 6. klasei – kā tas līdz šim ir bijis. Atgādinām pasaulē atzītu zinātnieku (Berry, C., Ericsson,K.A., Gardner,H. u.c.) pētījumus, ka mūzika un muzicēšana attīsta abas smadzeņu puslodes (tai ir svarīga nozīme gan emocionālajā, gan intelektuālajā izaugsmē). Mūzika ir nepieciešama vispusīgai personības attīstībai.

5. Izmaiņas stundu skaitā maina atalgojuma nosacījumus mūzikas skolotājiem. Jaunie mūzikas speciālisti nespēs nodrošināt mācību slodzi nedēļā, līdz ar to turpināsies skolotāju izceļošana no Latvijas. Stundu skaita samazinājums mūzikai arī apdraud lauku un mazpilsētu skolu mūzikas tradīcijas.

Lūdzam apturēt minēto MK noteikumu izskatīšanu un tālāku virzīšanu, kā arī iesaistīt to labošanā pedagogu profesionālās organizācijas, kuras šī MK projekta sagatavošanā netika iesaistītas.

Latvijas Vispārējās izglītības iestāžu Mūzikas skolotāju asociācijas padomes priekšsēdētāja
Rūta Kanteruka