VII Mūzikas olimpiāde 2018

Šajā lapā tiks publicēta informācija par VII Latvijas Mūzikas olimpiādi. Sekojiet līdzi jaunumiem.

VII Mūzikas olimpiādes nolikums 2018 

Olimpiādes tēma: Muzicē un saceri – ar veltījumu Latvijas simtgadei

Pieteikties finālam ŠEIT


I. Mūzikas olimpiādes mērķi un uzdevumi:

1.1. rosināt skolēnus padziļināt zināšanas mūzikā un pilnveidot muzicēšanas prasmes;
1.2. attīstīt skolēnos prasmi savu muzikālo ideju īstenošanai izvēlēties atbilstošus mūzikas izteiksmes līdzekļus;
1.3. paaugstināt mācību priekšmeta Mūzika prestižu;
1.4. radīt skolēniem un viņu pedagogiem pieredzes apmaiņas iespējas.


II. Mūzikas olimpiādes dalībnieki: 5.–12. klases skolēni

Mūzikas olimpiāde notiek divās vecuma grupās: 1.grupa: 12–15 gadi; 2.grupa: 16–19 gadi.


III. Mūzikas olimpiādes organizatori:

Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Mūzikas skolotāju katedru, mūzikas skolotāju metodiskajām apvienībām un Latvijas vispārējo izglītības iestāžu mūzikas skolotāju asociāciju (LVIIMSA), pienākumus sadalot pēc savstarpējas vienošanās.


IV. Mūzikas olimpiādes norise, laiks un vieta:

1.posms – skolas olimpiāde:
 • norises laiks skolā – olimpiāde notiek laika posmā līdz 2018. gada 26. janvārim;
 • olimpiādes uzdevumus izstrādā mūzikas skolotājs;
 • darbus vērtē, un dalībniekus otrajam posmam izvirza skolas mūzikas olimpiādes žūrijas komisija;
 • otrajam posmam katra skola izvirza 2 skolēnus katrā vecuma grupā.

2.posms – reģionālā olimpiāde (novada, pilsētas vai novadu apvienības olimpiāde):
 • norises laiks – olimpiāde notiek laika posmā līdz 2018. gada 1. martam;
 • olimpiādes organizēšanas un žūrijas komisijas darbu vada un par to atbild novada (pilsētas), vai novadu apvienības izglītības pārvalde un mūzikas skolotāju metodiskās apvienības vadītājs;
 • olimpiādes uzdevumus izstrādā olimpiādes žūrijas komisija, ko izveido Latvijas vispārējo izglītības iestāžu mūzikas skolotāju metodiskā apvienība sadarbībā ar mūzikas skolotāju asociāciju;
 • trešajam posmam katrs novads (pilsēta) izvirza ne vairāk kā divus dalībniekus katrā vecuma grupā. 

Pieteikumi mūzikas olimpiādes trešajam posmam jāiesūta līdz 2018. gada 9. martam katrā vēsturiskajā novadā minēto pilsētu metodisko apvienību vadītājiem, kas atbild par olimpiādes norisi.

Metodisko apvienības vadītāju koordinātes skatīt zemāk:

3.posms – kultūrvēsturisko novadu olimpiāde (Latgale, Vidzeme, Kurzeme, Zemgale):

olimpiādes organizēšanas un žūrijas komisijas darbu vada un par to atbild LVIIMSA domes pārstāvis kopā ar LVIIMSA izvirzīto kultūrvēsturisko novadu metodisko apvienību pārstāvi:

Latgale 
Vidzeme 
Kurzeme
Zemgale

Rīga, Rīgas rajons
Olimpiādes 3.posma norises laiks – 2018. gada 23, 24. marts
 • olimpiādes uzdevumus izstrādā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Mūzikas skolotāju katedras apstiprinātā metodiķu grupa; 
 • žūrijas komisija izvērtē rezultātus un ceturtajam posmam katrā kultūrvēsturisko novadu norises vietā izvirza trīs dalībniekus katrā vecuma grupā. 
 • Pieteikumi mūzikas olimpiādes ceturtajam posmam jāiesūta līdz 2018. gada 25. martam, elektroniski aizpildot LVIIMSA mājaslapā ievietoto anketu. 

4.posms – atklātā valsts olimpiāde:
 • norises laiks un vieta – 2018. gada 28. martā, Kr.Barona ielā 1, Rīgā, JVLMA;
 • olimpiādes 4.posmu organizē, un žūrijas komisijas darbu vada Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Mūzikas skolotāju katedra sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru (VISC);
 • olimpiādes uzdevumus izstrādā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Mūzikas skolotāju katedras apstiprinātā metodiķu grupa.

V. Olimpiādes saturs

Olimpiāde notiek trijās daļās.

I. Mūzikas klausīšanās, mūzikas teorija (rakstiski) un dziedāšana un ritmizēšana pēc notīm

Olimpiādes 1.daļa notiek divos posmos:
 • mūzikas klausīšanās un teorētiskie jautājumi, kas saistīti ar mūzikas klausīšanos un klausāmā skaņdarba saturu (darba lapas ar kompozīcijas, laikmeta, mūzikas valodas raksturojumu, mūzikas formas, izpildītāju sastāva noteikšanu); 
 • dziedāšana un ritmizēšana pēc notīm (katrs dalībnieks izlozē vingrinājumus un izpilda tos individuāli). 

II. Tautasdziesmas atskaņošana (koncertsituācijā) 

Tautasdziesma pēc skolēna izvēles, to var izpildīt a cappella vai ar nenoteikta augstuma skanējuma instrumentu pavadījumu. Dalībnieks tautasdziesmu izpilda no galvas.


III. Savas kompozīcijas atskaņošana
 • Oriģinālkompozīcija – oriģināldziesma, instrumentāls oriģinālskaņdarbs vai tautasdziesmas apdare; 
 • savas kompozīcijas radoša audiovizuāla, multimediāla prezentācija- veltījums Latvijai.
 • Kompozīcijas ilgums nedrīkst pārsniegt trīs minūtes.
 • Tautasdziesmas notis, kā arī sava oriģināldarba partitūra katrā olimpiādes posmā jāiesniedz pirms uzstāšanās žūrijas komisijai.

VI. Vērtēšanas kritēriji:
 1. atbilstība uzdevumu nosacījumiem; 
 2. zināšanas tēmas ietvaros; 
 3. mākslinieciskā izpildījuma kvalitāte; 
 4. emocionalitāte un artistiskums; 
 5. oriģinalitāte. 

Katra uzdevuma izpildi vērtē ar 0–10 punktiem; vietas un apbalvojumus piešķir, pamatojoties uz iegūto punktu kopsummu par katru no olimpiādes daļām:
 • labākais dalībnieks teorētiskajos jautājumos; 
 • labākais tautasdziesmas/skaņdarba izpildītājs; 
 • interesantākā oriģinālkompozīcija. 

[Piezīme]. Olimpiādes dalībnieku vecāki ar savu parakstu apliecina, ka konkrētās olimpiādes reklamēšanai atļauj izmantot TV vai audioierakstu.

Mūzikas klausīšanās skaņdarbu saraksts

Nr.
p.k.
Komponists
Skaņdarbs
1.
Volfgangs Amadejs Mocarts
2.koncerts mežragam, 3.daļa Rondo

2.
Karls Orfs
Carl Orff

No kantātes “Carmina Burana” koris “O Fortuna


3.
Veljo Tormiss
Veljo Tormis
No kora cikla “Forgotten Peoples/ Izhorian Epic” (Aizmirstās tautas/Izhora epika), 1.daļa. “Creation of the World” (Pasaules radīšana) https://www.youtube.com/watch?v=uq1pQAQ54rc
4.
Arvo Pērts
Arvo Pärt

Skaņdarbs čellam un klavierēm “Spiegel im Spiegel” (Spogulis spogulī). Ierakstos spēlē arī vijole.

5.
Jāzeps Mediņš

Skaņdarbs vijolei solo ar orķestri “Latvju kapričo”

6.
Pēteris Plakidis
Humoreska fagotam un klavierēm

7.
Zigmars Liepiņš
No rokoperas “Lāčplēsis”, Māras Zālītes vārdi
dziesma “Atgriešanās”

8.
Tautas mūzikas grupas Auļi un Tautumeitas

Tautasdziesmu apdare/aranžējums “Dzied’ pa priekšu, brāļa māsa”

https://www.youtube.com/watch?v=rETv-fv6RWs


9.
Džons Ratters
John Rutter

 

Korālis korim “All Bells in Paradise (Visi zvani Paradīzē)

Koris “For the Beauty of the Earth” (Zemes skaistumam)


Teorijas un mūzikas klausīšanās darbā var būt iekļauti dažādi uzdevumi ar ritma grupēšanu, nošu rakstīšanu, partitūru noteikšanu, attēlu atpazīšanu u.c.

Mūzikas klausīšanās piemēru un komponistu saraksts Vecākā grupa

Dziedāšana no lapas
Solfedžēt tonalitātēs ar divām zīmēm ieskaitot (Do-la, Sol-mi, Fa-re, Re-si, Sib-sol)
Ritmizēšana
Ritmizēt piemēru, kurā līdzās vienkāršām ritma grupām un struktūrām ietveras sarežģītākas punktētas, sinkopētas un salīgotas ritma struktūras.

Mūzikas teorijas un mūzikas klausīšanās uzdevumi

 • Saklausīt un noteikt mūzikas stilus un virzienus:
viduslaiki; renesanse; baroks; klasicisms; romantisms; impresionisms; ekspresionisms; minimālisms.
 • Saklausīt džeza stilu raksturīgās iezīmes un tos noteikt:
tradicionālais džezs; svings; bībops; kūldžezs; fusion; free jazz.
 • Zināt svarīgākos notikumus Latvijas mūzikas kultūras dzīvē, atpazīt slavenākos diriģentus un atskaņotājmāksliniekus.
Mūzikas klausīšanās sarakstā iekļautajiem skaņdarbiem raksturot mūzikas valodu ar raksturīgajām stilistikas iezīmēm, noteikt mūzikas formu.

Mūzikas klausīšanās uzdevumos var tikt iekļauta ritma grupēšana, variēšana, kļūdu labošana nošu pierakstā, partitūru noteikšana, attēlu atpazīšana, nošu pieraksta pārveide burtu pierakstā, u.c.


Mūzikas klausīšanās skaņdarbu saraksts

Nr.
p.k.
Komponists
Skaņdarbs
1.
Jozefs Haidns
Ķeizara kvartets 0p.76.nr.3 Do mažorā. 2.daļa. Poco Adagio. Cantabile.
2.
Veljo Tormiss
Veljo Tormis

Skaņdarbs vīru korim Litānija pērkonam.

3.
Arvo Pērts
Arvo Pärt
Skaņdarbs simfoniskajam orķestrim Cantus in memoriam Benjamin Britten.
4.
Rolands Kronlahs

Skaņdarbs obojai un klavierēm Lauskas.

5.
Volfgangs Dārziņš
Sonāte klavierēm Nr.2
6.
Eriks Vitekers
Eric Whitacre
Virtuālais koris 4: Lidojums uz paradīzi
7.
Bedržiks Smetana
Simfoniskā poēma Mana Dzimtene. 1.daļa Vltava
8.
Romualds Kalsons
Solo dziesma Sarkangalvīte.
9.

Postfolkloras grupas Iļģi


Raxtu Raxti

Tur saulīte pērties gāja

Karsta mana jauna dziesma


4 komentāri:

 1. Šo komentāru ir noņēmis emuāra administrators.

  AtbildētDzēst
 2. Kļūdas (2018. gada olimpiādes) vecākās grupas skaņdarbu sarakstā - Vltava ir B. Smetanas cikla (nevis poēmas) otrā (nevis pirmā) poēma (nevis daļa).

  AtbildētDzēst