VI Mūzikas olimpiāde 2017

Šajā lapā tiks publicēta informācija par VI Latvijas Mūzikas olimpiādi. Sekojiet līdzi jaunumiem.

VI Latvijas Mūzikas olimpiādes fināls notiks 2017.gada 5.aprīlī J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā Rīgā, Kr.Barona 1.

Paldies, pieteikšanās ir beigusies.

Dienas kārtība

  9:30 - 9:55 Ierašanās, dalībnieku reģistrācija
10:00 - 10:10 Olimpiādes atklāšana
10:15 - 10:55 Mūzikas klausīšanās un teorētiskie jautājumi
11:00 - 12:10 Solfedžo un ritma uzdevumi individuāli
12:10 - 13:00 Pusdienu pārtraukums / mēģinājums
13:05 - 15:00 Tautasdziesmu un orģinālkompozīciju koncerts
15:00 - 15:30 Žūrijas sanāksme
15:30 - 16:00 Rezultatu paziņošana un apbalvošanas ceremonija

Prasības un klausāmo skaņdarbu saraksts Jaunākajai grupai

Dziedāšana no lapas - Solfedžēt tonalitātēs ar vienu zīmi (Do-la, Sol-mi, Fa-re)

Ritmizēšana - Ritmizēt piemēru, kurā līdzās vienkāršām ritma grupām ietveras punktētas, sinkopētas un ar sešpadsmitdaļnotīm ritma grupas.

Mūzikas teorijas un mūzikas klausīšanās uzdevumi

Zināt un saklausīt mūzikas žanrus, t.i.,:
 • Deju žanri: valsis, polka, tango
 • Maršs
 • Simfoniskās mūzikas žanri: simfonija, svīta*, simfoniskā idille*
 • Skatuves mūzikas žanri: opera, balets*, mūzikls*
 • Vokālie žanri: kordziesma* un solodziesma
 • Vokāli instrumentālais žanrs: kantāte*
*Žanri, kuri ietverti mūzikas klausīšanās sarakstā.

Zināt un saklausīt atskaņotājsastāvus skaņdarbiem no mūzikas klausīšanās saraksta. Raksturot mūzikas tēlu un noskaņu.
 • Zināt par komponistiem, kuru skaņdarbi iekļauti mūzikas klausīšanās sarakstā, t.i.,:
 • galvenos dzīves faktus,
 • radošās darbības laukus (piemēram, komponists, pianists, diriģents), 
 • galvenos žanrus un skaņdarbus,
 • raksturīgākās stilistikas un žanra iezīmes konkrētajā skaņdarbā.
Zināt svarīgākos notikumus Latvijas mūzikas kultūras dzīvē, atpazīt slavenākos diriģentus un atskaņotājmāksliniekus. 

Mūzikas klausīšanās skaņdarbu saraksts

1. Andrejs Jurjāns Kantāte “Tēvijai”
2. Alfrēds Kalniņš Simfoniskā idille “Mana dzimtene”
3. Jānis Mediņš Daina Nr.6. no klavieru cikla “24 Dainas “
4. Romualds Kalsons Simfoniskā svīta “Kāzu dziesmas”, 1.daļa
5. Pauls Dambis “Precību dancis” no kora cikla “Danču dziesmas” 
6. Georgs Pelēcis “Plaukstošais jasmīns” (Flowering Jasmine) kamerorķestrim un diviem instrumentiem solo
7. Uģis Prauliņš Kora dziesma “Dievaines”
8. Raimonds Pauls Dziesma “Muzikanti nedejo”; Latviešu tautasdziesmas “Aiz ezera augsti kalni” apdare klavierēm un orķestrim.
9. Kārlis Lācis Fināla dziesma no mūzikla “Pūt, vējiņi”; Viencēliena balets “Oskars Stroks. Rīgas tango” Natasha
10. Grupa “Instrumenti” Dziesma “King of the wild things”

Teorijas un mūzikas klausīšanās darbā var būt iekļauti dažādi uzdevumi ar ritma grupēšanu, nošu rakstīšanu, partitūru noteikšanu, attēlu atpazīšanu u.c.

Prasības un klausāmo skaņdarbu saraksts Vecākajai grupai

Dziedāšana no lapas - Tonalitātes ar divām zīmēm (Re-si, Sib-sol) 

Ritmizēšana - Ritmizēt piemēru, kurā līdzās vienkāršām ritma grupām ietveras punktētas, sinkopētas un ar sešpadsmitdaļnotīm ritma grupas.

Mūzikas teorijas un mūzikas klausīšanās uzdevumi
Mūzikas stili un virzieni: senie laiki, viduslaiki, renesanse, baroks, klasicisms, romantisms, impresionisms, ekspresionisms, minimālisms

džeza stili: tradicionālais, svings, bībops, kūldžezs, fussion, free jazz

Komponisti un skaņdarbi: 
 1. Andrejs Jurjāns – “Jandāls” no simfoniskās svītas “Latvju dejas”, latviešu tautasdziesma “Aiz upītes es uzaugu” 
 2. Emīls Dārziņš kora dziesmas “Minjona”, “Lauztās priedes”
 3. Alfrēds Kalniņš Solodziesma “Brīnos es”, Balāde klavierēm
 4. Jānis Ivanovs Čello koncerts 2.daļa, Variācijas e-moll 
 5. Romualds Kalsons Koncerts klarnetei ar kamerorķestri. 1.daļa 
 6. Imants Kalniņš 4.simfonija. 2.daļa
 7. Jēkabs Jančevskis Kora dziesma “Atsalums” 
 8. Evija Skuķe "Tramvajs" stīgu orķestrim
Mūzikas olimpiādes nolikums 2017 

Olimpiādes tēma: Muzicē un saceri

I. Mūzikas olimpiādes mērķi un uzdevumi: 


1.1. rosināt skolēnus padziļināt zināšanas mūzikā un pilnveidot muzicēšanas prasmes;
1.2. attīstīt skolēnos prasmi savu muzikālo ideju īstenošanai izvēlēties atbilstošus mūzikas izteiksmes līdzekļus;
1.3. paaugstināt mācību priekšmeta Mūzika prestižu;
1.4. radīt skolēniem un viņu pedagogiem pieredzes apmaiņas iespējas.

II. Mūzikas olimpiādes dalībnieki: 


5.–12.klases skolēni

Mūzikas olimpiāde notiek divās vecuma grupās: 
 • 1.grupa: 12–15 gadi;
 • 2.grupa: 16–19 gadi.

III. Mūzikas olimpiādes organizatori:


Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Mūzikas skolotāju katedru, mūzikas skolotāju metodiskajām apvienībām un Latvijas vispārējo izglītības iestāžu mūzikas skolotāju asociāciju (LVIIMSA), pienākumus sadalot pēc savstarpējas vienošanās.

IV. Mūzikas olimpiādes norise, laiks un vieta:


1.posms – skolas olimpiāde:

 • norises laiks skolā – olimpiāde notiek laika posmā līdz 2017. gada 10.februārim;
 • olimpiādes uzdevumus izstrādā mūzikas skolotājs;
 • darbus vērtē un dalībniekus otrajam posmam izvirza skolas mūzikas olimpiādes žūrijas komisija;
 • otrajam posmam katra skola izvirza 2 skolēnus katrā vecuma grupā.
2.posms – reģionālā olimpiāde (novada, pilsētas vai novadu apvienības olimpiāde):
 • norises laiks – olimpiāde notiek laika posmā līdz 2017. gada 03.martam;
 • olimpiādes organizēšanas un žūrijas komisijas darbu vada un par to atbild novada (pilsētas), vai novadu apvienības izglītības pārvalde un mūzikas skolotāju metodiskās apvienības vadītājs;
 • olimpiādes uzdevumus izstrādā olimpiādes žūrijas komisija, ko izveido Latvijas vispārējo izglītības iestāžu mūzikas skolotāju metodiskā apvienība sadarbībā ar mūzikas skolotāju asociāciju;
 • trešajam posmam katrs novads (pilsēta) izvirza ne vairāk kā divus dalībniekus katrā vecuma grupā. 
Pieteikumus mūzikas olimpiādes trešajam posmam jāiesūta līdz 2017.gada 10.martam katrā vēsturiskajā novadā minēto pilsētu metodisko apvienību vadītājiem, kas atbild par olimpiādes norisi. 

[Piezīme]. Metodisko apvienības vadītāju koordinātes skatīt muzikasskolotajiem.blogspot.com/

3.posms – kultūrvēsturisko novadu olimpiāde (Latgale, Vidzeme, Kurzeme, Zemgale). Olimpiādes norises laiks – 2017.gada 23.marts:

olimpiādes organizēšanas un žūrijas komisijas darbu vada un par to atbild LVIIMSA valdes pārstāvis kopā ar LVIIMSA izvirzīto kultūrvēsturisko novadu metodisko apvienību pārstāvi:
 • Latgalē – Preiļi – Ilze Rožinska, ilze(at)pvg.edu.lv
 • Vidzemē – Cēsis (Ilga Šķendere tel 29140015, ilgaskendere(at)inbox.lv); 
 • Kurzemē –Talsi (Dina Bičule, 26129249, dinabicule(at)inbox.lv);
 • Zemgalē – Jelgava (Liena Celma tel.28665452, liena.celma(at)izglitiba.jelgava.lv, Jelgavas 4.vidusskola);
 • Rīga, Rīgas rajons - (Rūta Kanteruka, tel. 29111463, muzikasskolotajiem@gmail,com; Pieteikties Rīgas kārtai šeit!
Olimpiādes uzdevumus izstrādā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Mūzikas skolotāju katedras apstiprinātā metodiķu grupa; 
žūrijas komisija izvērtē rezultātus un ceturtajam posmam katrā kultūrvēsturisko novadu norises vietā izvirza trīs dalībniekus katrā vecuma grupā. 
Pieteikumus mūzikas olimpiādes ceturtajam posmam jāiesūta elektroniski aizpildot mūzikas skolotāu asociācijas mājas lapā ievietoto anketu līdz 2017.gada 31.martam. 


4.posms – atklātā valsts olimpiāde:
 • norises laiks un vieta – 2017. gada 05.aprīlī, Kr.Barona ielā 1, Rīgā, JVLMA;
 • olimpiādes 4.posmu organizē un žūrijas komisijas darbu vada Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Mūzikas skolotāju katedra sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru (VISC);
 • olimpiādes uzdevumus izstrādā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Mūzikas skolotāju katedras apstiprinātā metodiķu grupa.
V. Olimpiādes saturs


Olimpiāde notiek trijās daļās.

I. Mūzikas klausīšanās, mūzikas teorija (rakstiski) un dziedāšana un ritmizēšana pēc notīm

Olimpiādes 1.daļa notiek divos posmos: 
mūzikas klausīšanās un teorētiskie jautājumi, kas saistīti ar mūzikas klausīšanos un klausāmā skaņdarba saturu (darba lapas ar kompozīcijas, laikmeta, mūzikas valodas raksturojumu, mūzikas formas, izpildītāju sastāva noteikšanu); 
dziedāšana un ritmizēšana pēc notīm (katrs dalībnieks izlozē vingrinājumus un izpilda tos individuāli). 

II. Tautasdziesmas atskaņošana (koncertsituācijā) 


Tautasdziesma pēc skolēna izvēles, to var izpildīt a cappella vai ar nenoteikta augstuma skanējuma instrumentu pavadījumu. Skolēns tautasdziesmu izpilda no galvas.

III. Savas kompozīcijas atskaņošana 


Oriģinālkompozīcija – oriģināldziesma, instrumentāls oriģinālskaņdarbs vai tautasdziesmas apdare; 
savas kompozīcijas radoša audiovizuāla, multimediāla prezentācija.Kompozīcijas ilgums nedrīkst pārsniegt trīs minūtes.

Tautasdziesmas notis, kā arī sava oriģināldarba partitūra katrā olimpiādes posmā jāiesniedz pirms uzstāšanās žūrijas komisijai.

VI. Vērtēšanas kritēriji: 
 • atbilstība uzdevuma nosacījumiem; 
 • zināšanas tēmas ietvaros; 
 • izpildījuma kvalitāte; 
 • emocionalitāte un artistiskums; 
 • oriģinalitāte. 

Katra uzdevuma izpildi vērtē ar 0–10 punktiem; vietas un apbalvojumus piešķir, pamatojoties uz iegūto punktu kopsummu par katru no olimpiādes daļām: 
 1. labākais dalībnieks teorētiskajos jautājumos; 
 2. labākais tautasdziesmas/skaņdarba izpildītājs; 
 3. interesantākā oriģinālkompozīcija. 
[Piezīme]. Olimpiādes dalībnieku vecāki ar savu parakstu apliecina, ka konkrētās olimpiādes reklamēšanai atļauj izmantot TV vai audioierakstu.

3 komentāri:

 1. Šo komentāru ir noņēmis emuāra administrators.

  AtbildētDzēst
 2. Sveiki! Kur varēs redzēt olimpiāds rezultātu tabulu?
  Raimonds Bulmers

  AtbildētDzēst