svētdiena, 2012. gada 9. septembris

Jāzepa Vītola III Latvijas mūzikas skolu koru un ansambļu konkurss

Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas skolu kori un vokālie ansambļi aicināti piedalīties konkursā!
Jāzepa Vītola III Latvijas mūzikas skolu koru un ansambļu konkursa nolikums 

Mērķis:
Nodrošināt mūzikas skolu koru un ansambļu darbības procesa nepārtrauktību;
Veicināt koru māksliniecisko izaugsmi un kvalitatīvu attīstību.

Norises laiks: 2013. gada 8.,9 marts

Norises vieta: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

Rīkotāji un organizatori:
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Mūzikas skolotāju katedra,
Latvijas vispārējās izglītības iestāžu mūzikas skolotāju asociācija (LVIIMSA)

Pieteikuma anketa atrodama šeit un tiks pieņemta līdz 2012. gada 1.decembrim. 

Dalībnieki: Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas skolu kori un vokālie ansambļi

Kategorijas
A; B; C - bērnu kori līdz 16 gadu vecumam
E – zēnu kori
F – vokālie ansambļi (dziedātāji no 12 gadiem) F1 – ansambļi (dziedātāji līdz 12 gadiem)

Repertuārs A, B, E , F kategorijām
I kārta:
1. skaņdarbs - obligātā dziesma;
2. skaņdarbs – latviešu komponista kora dziesma a cappella;
3.skaņdarbs – brīvas izvēles kora dziesma a cappella.

II kārta:
2 (divas) dziesmas no pirmās kārtas (var izvēlēties arī jaunas dziesmas a cappella);
viena jauna kora dziesma pēc brīvas izvēles a cappella;
! Uzstāšanās ilgums nepārsniedz 12 minūtes un visi skaņdarbi ir izpildāmi a cappella; atļauts izmantot dažādus sitaminstrumentus (bez noteikta skaņas augstuma). 

Repertuārs C, F1 kategorijām
I kārta:
1.skaņdarbs – latviešu tautas dziesma unisonā a cappella;
2. skaņdarbs – latviešu komponista kora dziesma vai tautasdziesmas apdare a cappella (vismaz divbalsīgi);
3. skaņdarbs – brīvas izvēles kora dziesma (vismaz divbalsīgi), var būt ar pavadījumu.
(*Ansambļa vadītājs ansambli diriģēt nedrīkst)

II kārta: 2 (divas) dziesmas no pirmās kārtas; viena jauna kora dziesma pēc brīvas izvēles; uzstāšanās ilgums nepārsniedz 12 minūtes; II kārtā tikai viena dziesma drīkst būt ar pavadījumu.

Obligāto skaņdarbu saraksts
A kategorijai – L.Garūta mūzika un teksts Man dziesmiņa līdzi nāca
B kategorijai – Latviešu tautas dziesma L.Garūtas apdarē Vār’ māmiņa piena putru
E kategorijai – Latviešu tautasdziesma L.Garūtas apdarē Silta jauka istabiņa
F kategorijai - Latviešu tautas dziesma L. Garūtas apdarē Netīšāmi es nocirtu

*Obligāto dziesmu paraugi šeit vai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas nošu bibliotēkā

Atļautais dalībnieku skaits1) ansamblī – no 4 līdz 12 dziedātājiem,
2) korī – sākot no 16 dziedātājiem,
3) konkursa dalībnieki nedrīkst būt dzimuši agrāk par 1997. gadu.
*20% no kora dziedātāju skaita ir pieļaujama atkāpe no dotā vecumposma.

Konkursa kārtība
Katrs kolektīvs piedalās izvēlētajā kategorijā un labākais kolektīvs tiek izvirzīts uz Lielās Balvas izcīņu finālā.
Kolektīvs, kurš finālā ir ieguvis Lielo Balvu, nākamajā konkursā nepiedalās, bet sniedz atklāšanas koncertu.

Žūrija un vērtēšana
Konkursu vērtē profesionāla žūrijas komisija;
Notis jāiesniedz žūrijai uzstāšanās dienā 4 eksemplāros (pirms uzstāšanās, uzstāšanās kārtībā);
Kori tiek vērtēti pēc 20 punktu skalas;
Žūrijas komisijas lēmums ir galīgs un neapstrīdams.

Paralēli konkursu vērtēs Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Mūzikas pedagoģijas nodaļas studentu komisija (alternatīvā žūrija).

Papildus noteikumi
Koru uzstāšanās secību nosaka konkursa rīkotāji;
Kora diriģents, parakstot kora pieteikuma anketu, akceptē nolikumu un apņemas izpildīt konkursa noteikumus.

Balvas
· Lielā balva - A, B, F kategorijām
· Mazā balva – konkursa dalībniekiem E, C, F1 kategorijām
· Balva diriģentam
· Alternatīvās žūrijas balva

Dalības maksa Korim 25 Ls, ansamblim 15 Ls. 
Dalības maksu lūdzam samaksāt līdz 2013.gada 20. janvārim  

Rekvizīti
J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija
Rīga, K. Barona iela 1
Reģ. Nr 90000028796
Dāvinājuma konts LV97TREL9220060000000
Valsts Kase
Kods TRELLV 21
Ar norādi: J.Vītola Latvijas mūzikas skolu koru un ansambļu konkursam

Papildu informācija
Izdevumus, kas saistīti ar uzturēšanos festivālā (naktsmītnes, ēdināšana), dalībnieki sedz paši. Organizatori palīdz ar ēdināšanas rezervēšanu. 
Konkurss notiek divos gados reizi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā;
Kolektīvs, kurš ieguvis Lielo balvu un Mazo balvu nākamajā konkursā piedalās kā viesis.

Pieteikuma anketa atrodama šeit un tiks pieņemta līdz 2012. gada 1.decembrim. 

Rīkotāju koordinātes
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Mūzikas pedagoģijas katedra
K.Barona 1, LV – 1050, Rīga 
Liene Batņa Tel. 26172271, lienebatna@inbox.lv
Sīkāka informācija par konkursa norisi www.jvlma.lv un mūzikas skolotājiem

Jāzepa Vītola III Latvijas mūzikas skolu koru un ansambļu konkursa Vērtēšanas kritēriji

1.Atskaņojuma tehniskais izpildījums: temps dikcija, štrihi, frāzējums, nošu teksta atbilstība nošu partitūrai;

5p. - Tehniskais līmenis ir augsts, spīdošs, precīzs un smalks, ļauj pilnībā atklāt māksliniecisko saturu - izcili;
4p. - Tehniskais līmenis ļoti labs un pārliecinošs, viss tehniskais arsenāls tiek pielietots vispusīgi un sabalansēti, temps ir atbilstošs komponista iecerei;
3p. - Tehniskais līmenis labs, tomēr dažu tehnisko komponentu kvalitāte ir nepietiekama, tempā ir atkāpes no komponista dotā ritma norādes, manāmas nošu kļūdas;
2p. - Tehniskais līmenis ir apmierinošs, ne visi komponenti ir precīzi, neievēro komponista dotos tempa apzīmējumus, sastopamas nošu kļūdas;
1p. - Tehniskais līmenis nestabils, vāji vairāki komponenti pielietoti aptuveni un neprecīzi, temps peld, neatbilst dziesmas partitūrai, daudz nošu kļūdu dziedājumā.

2.Kora vokālā tehnika: elpa, ķermeņa stāja, dziedājuma kvalitāte, kora ansamblis, intonācija

5p. - Dziedājums ir tembrāli brīvs, skaists, dzidrs, lidojošs, atbilst noteiktajam vecumposmam, klausītājam ļauj baudīt dziesmas poētisko noskaņu – izcili;
4p. - Dziedājums ir ļoti labs un balss plūdums ir brīvs un nepiespiests ļoti labi vokālie parametri, laba intonācija;
3p. - Dziedājums ir gandrīz labs, ir nelielas problēmas ar elpu, ar skaņas veidošanas tehniskajiem elementiem, mazliet forsēta skaņa, slikts kora ansamblis, nav intonācijas problēmu;
2p. - Dziedājums ir apmierinošs, ir problēmas ar elpu, forsēta skaņa, vokālais tonis, kora ansamblis vājš, dažviet intonācijas problēmas;
1p. - Dziedājums ir vājš, ir problēmas ar pārelpu, vokālais tonis neatbilst vispārpieņemtajiem parametriem, nav kora ansambļa, slikta intonācija.

3.Skaņdarba atskaņojuma mākslinieciskais sniegums: idejiskā un muzikālā satura atklāsme, tēla atspoguļojums, oriģinalitāte un atraktivitāte skaņdarba atskaņošanas brīdī, dziesmas stilizācija

5p. - Mākslinieciskais izpildījums ir spilgts un brīvs, radošs, oriģināls skaņdarba atskaņojums atbilstoši laikmeta raksturīgākajām iezīmēm, izcils žanra paraugs – izcili;
4p. - Mākslinieciskais sniegums atbilst autora iecerei, izpildījums ir ļoti labs un pārliecinošs, izpildījums ir skaidrs un precīzs, daļēji atspoguļo noteiktā žanra vai stila raksturīgākās iezīmes, trūkst oriģinalitātes un atraktivitātes;
3p. - Mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi pielietoti labi, bet sniegumā pietrūkst pārliecības, trūkst zināšanas par konkrētā stila vai žanra raksturīgākajām iezīmēm;
2p. - Kopumā sniegums ir apmierinošs, bet dažu komponentu kvalitāte nav pietiekama, nav nekādu iezīmju par stila vai žanrisko piederību;
1p. - Sniegums nestabils, vāji vairāki komponenti pielietoti aptuveni un neprecīzi.

Kopiespaids - uzstāšanās kultūra, uzvedība, stāja, repertuāra atbilstība, kora kontakts ar diriģentu (ansambļiem – ansambļa kopības sajūta)

5p. - Pārliecinoša, brīva, dzīvīga un spilgta uzstāšanās, koris muzicē, ļoti labi atbild diriģenta žestam, piemērots un daudzveidīgs repertuārs – izcili;
4p. - Priekšnesums ļoti labi un teicami izstrādāts, dziedātāji labi atbild diriģenta žestam, koris muzicē, piemērots un daudzveidīgs repertuārs;
3p. - Priekšnesums labi izstrādāts, dziedātāji atbild diriģenta žestam, vienmuļš, neinteresants repertuārs;
2p. - Priekšnesums ir apmierinošs, dziedātāji izpilda iepriekš izstrādātus komponentus, slikti atbildot diriģenta žestam, neinteresants, vienmuļš repertuārs, kora dziedātāji izrāda, ka cenšas;
1p. - Priekšnesums ir vājš dziedātāji izpilda iepriekš izstrādātus komponentus, slikti atbildot diriģenta žestam, neinteresants, vienmuļš repertuārs, kora dziedātāji izrāda, ka cenšas.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru