piektdiena, 2012. gada 14. septembris

Konkurss topošajiem mūzikas skolotājiem

JVLMA Mūzikas skolotāju katedra sadarbībā ar LVIIMSA 
2012.gada 23.- 24. novembrī rīko konkursu
Mūzikas skolotājs XXI gadsimtā...


Konkursa nolikums Mērķis
Veicināt topošo mūzikas skolotāju profesionālo izaugsmi un radošu metodisko pieeju praksei.

Uzdevumi
1.Rosināt topošo mūzikas skolotāju izpratni par teorijas un prakses vienotību;
2.Uzturēt mūzikas mācīšanas metodikas tradīcijas Latvijā;
3.Rosināt studējošo interesi par mūzikas skolotāju profesijas nozīmīgumu.

Norises vieta
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija
Rīga, Kr.Barona -1

Norises laiks
2012.gada 23., 24. novembris

Rīkotāji
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Mūzikas skolotāju katedra sadarbībā ar Latvijas vispārējās izglītības iestāžu mūzikas skolotāju asociāciju

Dalībnieki
Latvijas augstskolu studenti, kuri apgūst vispārējās izglītības iestāžu mūzikas skolotāju profesiju.
Katra augstskola izvirza 1 vai 2 dalībniekus.

Konkursa kārtība
Konkurss notiek II kārtās:
I kārta Atklātās mācību stundas Mūzika vadīšana
II kārta Erudīcijas konkurss Mūzikas pedagoģijā

Prasības
I kārta
Atklātā nodarbība (laiks 30 minūtes)
Students iesniedz komisijai mūzikas stundas konspektu pirms atklātās nodarbības. Atklātās nodarbības temats ir brīvi izvēlēts.

II kārta
Konkursa pretendents sagatavo muzikālu priekšnesumu ar brīvu temata un satura izvēli (10.min.) un piedalās Interaktīvā zināšanu un taktikas spēlē „Garā pupa” par aktuālākajiem jautājumiem mūzikas pedagoģijā un psiholoģijā.

Vērtēšana
Konkursu vērtē profesionāla žūrijas komisija pēc šādiem kritērijiem:
  1. Stundas plāns, satura izklāsts un viengabalaina dramaturģija 
  2. Izvirzītā mērķa skaidrība un tā sasniegšanas kvalitāte 
  3. Metožu un metodisko paņēmienu daudzveidība un radošums 
  4. Pedagoga runas kultūra, emocionalitāte un komunikatīvās prasmes 
  5. Pedagoga vokālās un instrumentspēles prasmes 
  6. Skolēnu līdzdalība stundās (aktivitāte, atsaucība, izvirzīto uzdevumu izpildes kvalitāte) 
  7. Pedagoga teorētisko jautājumu atbilžu kvalitāte, spēja diskutēt un pamatot savu viedokli 
  8. Stundas kopējais iespaids 
Konkursanti tiek vērtēti pēc 40 punktu sistēmas. Žūrijas komisijas lēmums ir galīgs un neapstrīdams.

Papildus noteikumi
1. Pieteikuma anketu dalībai konkursā jāiesniedz līdz 15.novembrim
2. Konkursantu uzstāšanās secību nosaka konkursa rīkotāji;
3. Konkursants, parakstot pieteikuma anketu, akceptē nolikumu un apņemas izpildīt konkursa noteikumus;
4. Konkursants neiebilst, ka konkursa process tiks digitāli dokumentēts un iegūtais materiāls publiskots;
5. Konkursā piedalās studenti, kuri dzimuši sākot ar 1991 gadu.

Aprīkojums
J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas metodiskais kabinets (123.t.) nodrošina, tāfeli, interaktīvo tāfeli (Smart Notebok), klavieres, K.Orfa instrumentāriju, smilšu terapijas aprīkojumu, izdales materiālus

Koordinātes
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Mūzikas skolotāju katedras vadītāja Liene Batņa 26172271, lienebatna@inbox.lv

Dalības maksa
Dalības maksa: Ls 10.00 (bez ceļa un ēdināšanas izdevumiem). Lūdzam augstskolām nodrošināt konkursantu dalības maksu. Dalības maksu samaksāt līdz 2012.gada 15.novembrim

Rekvizīti
Biedrība Latvijas vispārējās izglītības iestāžu mūzikas skolotāju asociācija (LVIIMSA)
Reģ. Nr. 40008156304
Konta Nr. LV74 NDEA 0000083614772
(Ķekavas nov., Baloži, Uzvaras prospekts 7-37, Latvija)

Atbalstītāji
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (JVLMA),
Latvijas vispārējās izglītības iestāžu mūzikas skolotāju asociācija (LVIIMSA),
Valsts Izglītības un satura centrs (VISC).

Citi
Pielikumā pieteikuma anketa, vērtēšanas kritēriji
www.jvlma.lv., muzikasskolotajiem.blogspot.com

Vērtēšanas kritēriji
(5 -Teicami; 4 - Labi; 3 - Gandrīz labi; 2 - Viduvēji; 1 - Vāji.)

I kārta
Mūzikas stundas satura izklāsta viengabalainība
Atklātās nodarbības izvirzītā mērķa un stratēģijas sasniegšana
Daudzveidīgu mācību metožu paņēmienu izmantošana
Mācību metožu daudzveidība, metodisko līdzekļu pielietošana nodarbībā
Emocionalitāte un radošums
Mūzikas skolotāja profesionalitāte – vokālās, instrumentspēles prasmes
Komunikatīvās prasmes - jautājums, atbildes, diskusijas
Stundas temps, starppriekšmetu saikne
Kopiespaids

II kārta
Atslēgas vārdi: radošums, muzikalitāte, mūzikas pedagoģija, pedagoģija, psiholoģija

1. Radošais priekšnesums (brīvi izvēlēts muzikāls priekšnesums līdz 10 minūtēm)
2. Interaktīvā zināšanu un taktikas spēle „Garā pupa
” 

Spēlē piedalās visi konkursa otrās kārtas dalībnieki. Katrs spēles dalībnieks izvēlas vienu krāsainu kauliņu, ar kuru pārvietosies pa spēles laukumu. Dalībnieki savu kārtas numuru spēlē izlozē. Dalībnieki uzsāk spēli un spēlē pa vienam, pēc kārtas, atbilstoši izlozētajam kārtas numuram. Uz katra spēles laukuma lauciņa ir tā kārtas numurs spēles laukumā un tā mūzikas pedagoģijas apakšnozare, kurā būs jāatbild uz jautājumu. Katrā mūzikas pedagoģijas apakšnozarē ir piecu grūtības pakāpju jautājumi.

Lai noteiktu spēles sākuma lauciņu, no kura dalībnieks spēli sāk, viņš iepriekš sagatavo radošo priekšnesumu, to vērtē žūrija no 1 – 5 ballēm, cik balles dalībnieks saņem, no tā lauciņa spēli sāk. Tātad, dalībnieki spēli sāk no tā lauciņa, kādu žūrijas vērtējumu viņi saņēmuši pēc radošā priekšnesuma. Dalībnieks, uzkāpjot uz konkrētā lauciņa, uzzina, kādā mūzikas pedagoģijas apakšnozarē viņam būs jāatbild uz jautājumu. Viņš var brīvi izvēlēties jautājuma grūtības pakāpi (ir piecu grūtības pakāpju jautājumi). Atverot aploksni ar jautājumu, dalībniekam ir divas minūtes laika, lai sagatavotu atbildi. Ja dalībnieks pareizi atbild uz jautājumu, tad viņš spēles laukumā pavirzās uz priekšu par tik lauciņiem, kāda ir bijusi jautājuma grūtības pakāpe (ja dalībnieks izvēlējies trešo grūtības pakāpi, viņš spēles laukumā pavirzās uz priekšu par trim lauciņiem). Ja dalībnieks nepareizi atbild uz jautājumu viņš izlaiž vienu gājienu. Ja dalībnieks daļēji atbild uz jautājumu viņš paliek uz esošā lauciņa un turpina spēli nākamajā kārtā.

Uzvar tas spēles dalībnieks, kurš pirmais izgājis visu spēles laukumu no 1 – 50. Gala vērtējumu sastāda I un II kārtas galīgā summa. Konkursā uzvar pretendents ar visaugstāko punktu skaitu.

Pieteikuma forma jāiesūta elektroniski uz lienebatna@inbox.lv līdz 2012.gada 15.novembrim ar sekojošu informāciju:
Dalībnieka vārds, uzvārds
Augstskola, kurā studē dalībnieks
Semestris
Nepieciešamais aprīkojums
Jautājumi organizatoriem

(Neskaidrību gadījumā, lūdzu, zvaniet Lienei Batņai tel.26172271)

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru