piektdiena, 2012. gada 2. novembris

LVIIMSA PRET mūzikas stundu samazināšanu!


Latvijas Republikas Ministru kabinetam, 
Izglītības un zinātnes ministrijai, 
Valsts sekretāru sanāksmei

Latvijas vispārējās izglītības iestāžu mūzikas skolotāju asociācijas padomes

Lēmums.

     Iepazīstoties ar projektu "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem" VSS-1078 un MK noteikumu projekta 26.pielikumu, Latvijas Vispārējās izglītības iestāžu Mūzikas skolotāju asociācijas padome pauž neizpratni par mūzikas stundu skaita samazināšanu sākot ar nākošo mācību gadu.
Šajā sakarā ir vairāki iebildumi:

1. Nebūs iespējams realizēt Valsts noteiktos pamatizglītības standartu un programmas galvenos mērķus un uzdevumus, lai izglītojamos sagatavotu izglītības turpināšanai, darbam un dzīvei sabiedrībā, kā tas minēts dokumentā (Skat.2.). Ja mainās mūzikas stundu skaits, ir pilnībā jāmaina mācību saturs, kurš ir iestrādāts līdzšinējos mācību līdzekļos un mācību programmās, jo ar samazinātu stundu skaitu to nav iespējams realizēt. Vai tiešām valstij ir tik daudz līdzekļu, lai izstrādātu jaunus standartus, mācību programmu un mācību līdzekļus?

2. Atsaucoties uz Valsts pamatizglītības standartā publicēto tēzi par to, ka Humanitārā un sociālā virziena izglītības programmas uzdevums ir nodrošināt iespēju paplašināti un padziļināti apgūt valodu un sociālo zinātņu jomas mācību priekšmetus, pilnveidot prasmi orientēties mūsdienu sabiedrības sociāli ekonomiskajās attiecībās, padziļināti izprast latviešu tautas un citu tautu kultūru Eiropas un pasaules kultūras kontekstā – secinām: ar vienu mūzikas stundu nedēļā nav iespējams pat radīt priekšstatu par kultūras norisēm gan Latvijā, gan Eiropā, kur nu vēl to padziļināti apgūt.

3. Līdz ar dažādu mācību stundu skaita pieļaušanu viena un tā paša mācību priekšmeta apguvei skolēniem būs nevienlīdzīgas iespējas attīstībā, ja vienā skolā mūziku mācīs ar vienu stundu nedēļā, bet citā - ar 2. Atsevišķi skolēni līdz ar to nesaņems pilnvērtīgu, vispusīgu un Valsts pamatizglītības standartam atbilstošu izglītību.

4. Samazinot mūzikas stundu skaitu tiks apdraudēta Dziesmu svētku tradīcija. Kas notiks ar mūsu nozīmīgāko kultūras mantojumu – Latvijas Dziesmusvētkiem, ja skolēniem netiks izkopta dziedātprasme, kas prasa gan no skolotājiem, gan skolēniem nopietnu un intensīvu metodisko darbu? Šīs prasmes attīstīšanai nepieciešamajā līmenī vajadzīgas vismaz 2 mācību stundas posmā no 1. – 6. klasei – kā tas līdz šim ir bijis. Atgādinām pasaulē atzītu zinātnieku (Berry, C., Ericsson,K.A., Gardner,H. u.c.) pētījumus, ka mūzika un muzicēšana attīsta abas smadzeņu puslodes (tai ir svarīga nozīme gan emocionālajā, gan intelektuālajā izaugsmē). Mūzika ir nepieciešama vispusīgai personības attīstībai.

5. Izmaiņas stundu skaitā maina atalgojuma nosacījumus mūzikas skolotājiem. Jaunie mūzikas speciālisti nespēs nodrošināt mācību slodzi nedēļā, līdz ar to turpināsies skolotāju izceļošana no Latvijas. Stundu skaita samazinājums mūzikai arī apdraud lauku un mazpilsētu skolu mūzikas tradīcijas.

Lūdzam apturēt minēto MK noteikumu izskatīšanu un tālāku virzīšanu, kā arī iesaistīt to labošanā pedagogu profesionālās organizācijas, kuras šī MK projekta sagatavošanā netika iesaistītas.

Latvijas Vispārējās izglītības iestāžu Mūzikas skolotāju asociācijas padomes priekšsēdētāja
Rūta Kanteruka

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru