ceturtdiena, 2012. gada 22. marts

Pedagogi atbalsta līdzsvarotas reformas izglītībā

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība, Latvijas Izglītības vadītāju asociācija un Latvijas Pedagogu dome atbalsta reformas, kas līdzīgi Somijas pieredzei, izglītības procesa centrā nostāda cilvēka personību un tās līdzsvarotu attīstību, nevis drudžainu konkurenci starp izglītības iestādēm – cīnoties par skolēnam līdzi nākošo naudu.Valsts prezidentam A.Bērziņam
Saeimas priekšsēdētājai S.Āboltiņai
Ministru prezidentam V.Dombrovskim
Izglītības un zinātnes ministram R.Ķīlim
Finanšu ministram A.Vilkam
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram E.Sprūdžam


Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA), Latvijas Izglītības vadītāju asociācija (LIVA) un Latvijas Pedagogu dome (LPD) atbalsta reformas, kas līdzīgi Somijas pieredzei, izglītības procesa centrā nostāda cilvēka personību un tās līdzsvarotu attīstību, nevis drudžainu konkurenci starp izglītības iestādēm – cīnoties par skolēnam līdzi nākošo naudu.

Mūsuprāt, Latvijas izglītības sistēmas reformā ir jāizvirza vismaz divi lieli mērķi:
1. Izglītībai jākļūst radošākai, modernākai un vienlīdzīgākai;
2. Nepieciešams atbalsts pedagogiem viņu darbā un palīdzība profesionālās meistarības pilnveidē.

Sekmīga izglītības procesa pamatā ir divu personību – skolotāja un skolēna – sadarbība. Taču, lai to panāktu, nepieciešams nepārprotams valsts atbalsts pedagogiem, garantējot viņu personības un profesionālo izaugsmi. Lai skolu padarītu par skaistu dārzu, kurā jebkuram jaunajam stādam (skolēnam) iespējams uzplaukt, ir vajadzīgs rūpīgs un ieinteresēts dārznieks (pedagogs), kā arī pietiekams finansējums materiāli tehniskajam nodrošinājumam. Ir skaidri jādefinē pakalpojumu grozs, ko sedz valsts, īstenojot izglītības likumā minēto bezmaksas izglītības principu.

Lai īstenotu pirmo lielo mērķi, nepieciešams atbalstīt inovācijas izglītībā, izveidot pārdomātu metodiskā atbalsta sistēmu. Mācību procesa modernizācijai nepietiek ar datoru un interaktīvo tāfeļu iepirkšanu. Ir jāsagatavo pedagogi, jārada atbilstoši mācību līdzekļi, metodika. LIZDA, LIVA un LPD uzskata, ka pienācis laiks pārskatīt izglītības saturu, novērst tematisko dublēšanos. Līdz šim dominējošā pieeja izglītībā, kas orientējās tikai uz rezultātu, jāpapildina ar pieeju, kas pievērš uzmanību mācību procesam un rada skolēnam labvēlīgu mācību vidi. Daudzos gadījumos ir iespējams apvienot vispārējās un interešu izglītības programmu īstenošanu vienā iestādē – tādējādi palielinot iespējas skolēnu vispusīgai attīstībai un iesaistot viņus interesantās aktivitātēs. Jārada sistēma, kā izplatīt labo sasniegumu praksi un veicināt skolotāju radošo aktivitāti. Nepieciešams ieviest skolotāju palīgus, īpaši klasēs ar lielu skolēnu skaitu.

Otrā mērķa īstenošana nozīmē būtiski mainīt attieksmi pret pedagoga profesiju sabiedrībā. Tikai tad var cerēt, ka skolā strādās arī jaunās paaudzes skolotāji. Jāpilnveido pedagogu izglītības saturs, organiski integrējot praksi studiju procesā – jebkurām teorētiskām zināšanām jānodrošina to tūlītējs pielietojums vai demonstrējums reālā mācību situācijā. Viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir paaugstināt izglītības vadības kvalitāti, izglītojot izglītības iestāžu vadītājus, izvērtējot viņu darbu.
Jāpārskata un precīzi jādefinē kvalitātes prasības, diferencējot darba samaksu atbilstoši pedagoģiskā darba kvalitātei. Tas nozīmē palielināt pedagogu atalgojumu un vienādot darba samaksu par likmi, mazinot formālismu, sevišķi darbā ar dokumentāciju.
Skolu izvērtēšanā jāpievērš uzmanība ciešākai sadarbībai starp vecākiem, pašvaldību un skolu.
Nepieciešams atbalstīt un iesaistīt pedagogu nevalstiskās organizācijas pedagogu profesionālās meistarības pilnveidē un pedagogu izvērtēšanā. Vairāk uzticēties skolotājiem!

Abi lielie mērķi ir cieši saistīti.
Tikai tad, kad reformas notiks pārdomāti, būs apspriestas un saprotamas, nodrošinātas ar pastāvīgu finansējumu, iespējama Latvijas izglītības konkurētspējas izaugsme.

LIZDA, LIVA un LPD ierosina par izglītības reformu paraugu izvēlēties Somiju, jo:
1. Šī valsts ir ar vislabākajiem starptautisko izglītības mērījumu rezultātiem;
2. Tā līdzinās Latvijai gan pēc ģeogrāfiskajiem, gan kultūras parametriem;
3. Somijas veiksmes stāsta pamatā ir humānisma princips un līdzsvarota attīstība bez nepārdomātiem eksperimentiem.

Fundamentālas reformas ir ilgtermiņa ceļš. Tas nav iespējams bez pakāpeniska, bet konsekventa izglītības finansējuma palielinājuma. Jāsāk ar pedagogu aktuālo problēmu risināšanu.
Pateicoties pašreizējai izglītības ministrijas vadībai, sabiedrībā ir sākušās diskusijas par pārmaiņām izglītībā, un to vērtējam pozitīvi. Taču nepieciešama arī skaidra vīzija par to, ko vēlamies sasniegt un valdības politiskā griba izglītības jomu pārvērst par reālu, nevis formālu prioritāti. LIZDA, LIVA un LPD ir gatavas iesaistīties tādu reformu apspriešanā, plānošanā un īstenošanā, kas risinās būtiskās izglītības problēmas un tiks nodrošinātas ar finansējumu.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru