trešdiena, 2012. gada 3. oktobris

II Latvijas mūzikas olimpiādes 2013 NOLIKUMS

Olimpiādes tēma: Muzicē un saceri 

I. Mūzikas olimpiādes mērķi un uzdevumi:

1.1. rosināt skolēnus padziļināt zināšanas mūzikā un pilnveidot muzicēšanas prasmes;
1.2. attīstīt skolēnos prasmi savu muzikālo ideju īstenošanai izvēlēties atbilstošus mūzikas izteiksmes līdzekļus;
1.3. paaugstināt mācību priekšmeta Mūzika prestižu;
1.4. radīt skolēniem un viņu pedagogiem pieredzes apmaiņas iespējas.

II. Mūzikas olimpiādes dalībnieki: 5.–12.klases skolēni.
Mūzikas olimpiāde notiek divās vecuma grupās:
1. (jaunākā) grupa: 12–14 gadi; 
2. (vecākā) grupa: 15–18 gadi.

III Mūzikas olimpiādes organizatori:

Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Mūzikas skolotāju katedru, mūzikas skolotāju metodiskajām apvienībām un Latvijas vispārējās izglītības iestāžu mūzikas skolotāju asociāciju (LVIIMSA), pienākumus sadalot pēc savstarpējas vienošanās.


IV Mūzikas olimpiādes norise, laiks un vieta:

1.posms – skolas olimpiāde:
 • norises laiks skolā – olimpiāde notiek laika posmā līdz 2013. gada 19.janvārim; 
 • olimpiādes uzdevumus izstrādā mūzikas skolotājs (LVIIMSA publicēs precīzas prasības un uzdevumu piemērus); 
 • darbus vērtē un dalībniekus otrajam posmam izvirza skolas mūzikas olimpiādes žūrijas komisija; 
2.posms – reģionālā olimpiāde (novada, pilsētas vai novadu apvienības olimpiāde):
 • norises laiks – olimpiāde notiek laika posmā līdz 2013. gada 23.februārim; 
 • olimpiādes organizēšanas un žūrijas komisijas darbu vada un par to atbild novada (pilsētas), vai novadu apvienības izglītības pārvalde un mūzikas skolotāju metodiskās apvienības vadītājs; 
 • olimpiādes uzdevumus izstrādā olimpiādes žūrijas komisija, ko izveido Latvijas vispārējo izglītības iestāžu mūzikas skolotāju metodiskā apvienība sadarbībā ar mūzikas skolotāju asociāciju;
 • trešajam posmam katrs novads (pilsēta) izvirza ne vairāk kā trīs dalībniekus. 
3.posms – vēsturisko novadu olimpiāde (Latgale, Vidzeme, Kurzeme, Zemgale):
 • norises laiks – olimpiāde notiek laika posmā līdz 2013. gada 23.martam;
 • olimpiādes organizēšanas un žūrijas komisijas darbu vada un par to atbild Latgalē – Līvāni, Vidzemē – Cēsis, Kurzemē – Ventspils, Zemgalē – Jelgava.
 • olimpiādes uzdevumus izstrādā olimpiādes žūrijas komisija, ko izveido Latvijas vispārējo izglītības iestāžu mūzikas skolotāju metodiskā apvienība sadarbībā ar mūzikas skolotāju asociāciju; 
Pieteikums II Latvijas mūzikas olimpiādes ceturtajam posmam jāiesūta elektroniski līdz 2013.gada 25.martam aizpildot mājas lapā ievietoto anketu.

4.posms – valsts olimpiāde:
 • norises laiks un vieta – 2013. gada 12.aprīlis, K.Barona ielā 1, Rīgā, JVLMA 123.telpā;
 • olimpiādes 4.posmu organizē un žūrijas komisijas darbu vada Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Mūzikas skolotāju katedra sadarbībā ar Kompozīcijas katedru; 
 • olimpiādes uzdevumus izstrādā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Mūzikas skolotāju katedras apstiprinātā žūrijas komisija; 
 • žūrijas komisija izvērtē rezultātus un atlasa katrā vecuma grupā, katrā kategorijā, katrā olimpiādes daļā divus (vai trīs) labākos dalībniekus. 
V Olimpiādes saturs

Olimpiāde notiek trijās daļās.
I. Mūzikas klausīšanās, mūzikas teorija (rakstiski), dziedāšana un ritmizēšana pēc notīm

Olimpiādes 1.daļa notiek divos posmos:
Mūzikas klausīšanās un teorētiskie jautājumi, kas saistīti ar mūzikas klausīšanos un klausāmā skaņdarba saturu (darba lapas ar kompozīcijas, laikmeta, mūzikas valodas raksturojumu, mūzikas formas, izpildītāju sastāva noteikšanu);
dziedāšana un ritmizēšana pēc notīm (katrs dalībnieks izlozē vingrinājumus un izpilda tos individuāli).

II. Tautasdziesmas atskaņošana (koncertsituācijā)

Brīvas izvēles tautasdziesmu dalībnieks izpilda a cappella vai ar bez noteiktas skaņas augstuma instrumentu. Tautasdziesmas 3-4 pantus dalībnieks izpilda no galvas. 
(Piebilde - tautasdziesmas nošu teksts 2 eksemplāros jāiesniedz olimpiādes dienā pirms uzstāšanās)

III. Savas kompozīcijas atskaņošana

Oriģinālkompozīcijas ilgums nedrīkst pārsniegt trīs minūtes, tā var būt oriģināldziesma, instrumentāls oriģinālskaņdarbs vai tautasdziesmas apdare. Tā var būt arī radoša audiovizuāla, multimediāla prezentācija. 
(Piebilde - dalībnieks pats ir atbildīgs par izpildītāju sastāva nodrošināšanu savas kompozīcijas atskaņošanai olimpiādes 4.posmā, nošu teksts Sibelius formātā 2 eksemplāros jāiesniedz olimpiādes dienā pirms uzstāšanās.)

6. Vērtēšanas kritēriji:
Atbilstība uzdevuma nosacījumiem; zināšanas tēmas ietvaros; izpildījuma kvalitāte; emocionalitāte un artistiskums; kompozīcijas oriģinalitāte.

Katra uzdevuma izpildi vērtē ar 0–10 punktiem; vietas un apbalvojumus piešķir, pamatojoties uz iegūto punktu kopsummu par katru no olimpiādes daļām:
 • labākais dalībnieks teorētiskajos jautājumos; 
 • labākais tautasdziesmas/skaņdarba izpildītājs; 
 • interesantākā oriģinālkompozīcija. 
Katrā olimpiādes daļā ir iespējas iegūt I, II un III pakāpes diplomu.

[Piezīme] Olimpiādes dalībnieku pieteicēji ar savu parakstu apliecina, ka neiebilst pret olimpiādes video vai audio ierakstu izmantošanu nekomerciālos nolūkos.

Pielikums:
II Latvijas mūzikas olimpiādes 2013 Muzicē un saceri dalībnieka pieteikuma anketa 

Novads, pilsēta vai novadu apvienība:
Skolēna vārds, uzvārds:
Klase/vecuma grupa:
Mūzikas skolotāja vārds, uzvārds:
Mūzikas skolotāja kontakttālrunis, e-pasts:
Koncertmeistara vārds, uzvārds:
Olimpiādes dalībnieka repertuārs:
Tautasdziesmas nosaukums:
Oriģinālkompozīcijas nosaukums:
Oriģinālkompozīcijas teksta autors (vārds, uzvārds):
Oriģinālkompozīcijas hronometrāža:
Iegūtais vērtējums 3.olimpiādes posmā:
Datums:

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru