piektdiena, 2017. gada 2. jūnijs

LVIIMSA vasaras kursu tēmas un lektori - papildināts!

LVIIMSA vasaras kursu tēmas:
  1. Relatīvās solmizācijas priekšrocības
  2. Ritmikas elementu izmantošana mūzikas valodas apguvē
  3. Skolēns - aktīvs mūzikas klausītājs, mūzikas atskaņotājs un interpretētājs. (Metodiski ieteikumi skolēnu aktīvai iesaistei mūzikas mācībās). 
  4. Diferencēta pieeja mūzikas mācīšanā
  5. Vokālā ētika (Praktiska nodarbība vokālo iemaņu attīstīšanai)
  6. Informāciju un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana mūzikas mācību stundās
  7. Praktiskā muzicēšana klasē ar digitālo mācību līdzekli Solfeg.io
  8. Rīgas Starptautiskās skolas pieredze kompetenču pieejas izmantošanā mūzikas mācībā 
  9. Psiholoģija - Cienoša komunikācija pedagoģijas kontekstā 
Lektori un darbnīcu vadītāji:


1.darbnīca - Relatīvās solmizācijas priekšrocības

Darbnīcu vada Krista Lūsiņa un Arta Jurgenovska
Krista Lūsiņa ir Jelgavas 4.vidusskolas mūzikas novirziena absolvente. Ieguvusi Humanitāro zinātņu bakalaura grādu Latvijas Universitātē 2012.gadā un studē Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā Mūzikas pedagoģiju. Strādā Jelgavas 4.vidusskolā par mūzikas skolotāju un muzikālo kolektīvu vadītāju, kormeistari meiteņu koros “Spīgmeitiņas” un “Spīgo”. Dziedājusi un strādājusi par kormeistari RPIVA sieviešu korī “Balta”, kura mākslinieciskā vadītāja ir prof.Māra Marnauza. Zināšanas papildinājusi, studējot Itālijā, Peskārā Conservatorio Statale di Musica “L.D’Annunzio”. Izstrādā bakalaura darbu “Relatīvā pakāpju sistēma skolēnu dzirdes attīstībai sākumskolā”.

Arta Jurgenovska 2000.gadā absolvējusi RPIVA, un ir mūzikas skolotāja un diriģente. Kopš 2010.gada strādā Jelgavas 4.vidusskolā par mūzikas skolotāju, kā arī diriģē vairākus skolas korus – gan mazāko, gan vidējo klašu meiteņu korus. Ar koriem gūti vairāki Latvijas un starptautiska mēroga panākumi. Jau vairākus gadus Arta strādā kopā ar diriģenti Līgu Celmu – Kursieti korī “Spīgo”. Arta Jurgenovska ir arī strādājusi savas diriģēšanas pasniedzējas Aijas Kukules mūzikas studijā “Omnes”.
Liela pieredze gūta, daudzus gadus dziedot labākajos Latvijas amatierkoros – sieviešu korī “Balta” un kamerkorī “Fortius”, abi Māras Marnauzas vadītie kolektīvi. Jelgavas 4.vidusskolā klasēs ar mūzikas novirzienu solfedžo apgūst pēc relatīvās solmizācijas metodes. Tā kā Arta pati ir beigusi šo skolu (mācoties pie mūzikas novirziena dibinātājiem Lienas un Agra Celmiem), tad ļoti labi pārzina šo metodi un tās priekšrocības, gan attīstot bērnu dzirdi, gan apgūstot kora repertuāru. 


2.darbnīca - Ritmikas elementu izmantošana mūzikas valodas apguvē

Darbnīcu vada Ieva Ūdre
Bauskas Mūzikas skolas teorijas nodaļas vadītāja, solfedžo un ritmikas skolotāja un bērnu kora diriģente Ieva Ūdre ir absolvējusi Jelgavas Mūzikas koledžas kordirigēšanas nodaļu (1999), JVLMA ieguvusi bakalaura grādu mūzikas pedagoģijā (2003) un profesionālo maģistra grādu mūzikā (2005). Strādājusi gan pirmsskolā, gan vispārizglītojošajās skolās, kā arī bijusi vairāku koru kormeistare un koncertmeistare.Vairāk kā 10 gadus interesējas par ritmiku, zināšanas ik gadu papildinot Latvijas Ritmikas biedrības kursos, kā arī 2.starptautiskajā Dalkroza Konferencē Vīnē 2015.gadā. Šobrīd studē E.Ž.Dalkroza ritmikas skolotāju intensīvās apmācības programmā Londonā (dalcroze.org.uk), kur nupat nokārtojusi pirmā mācību gada noslēguma eksāmenus solfedžo, ritmikā un improvizācijā. 


3.lekcija - Skolēns - aktīvs mūzikas klausītājs, mūzikas atskaņotājs un interpretētājs. (Metodiski ieteikumi skolēnu aktīvai iesaistei mūzikas mācībās).


Lektore Ilze Vilde
Ilze Vilde ir Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas docente un mūzikas teorijas priekšmetu - Solfedžo un Mūzikas literatūra - skolotāja NMV Rīgas Doma kora skolā. Ilze regulāri piedalās zinātniskajās konferencēs, mūzikas skolotāju profesionālās pilnveides kursos, organizē ar mūzikas pedagoģiju saistītus pasākumus. Kopš 2004. gada vada pedagoģisko praksi topošajiem mūzikas skolotājiem, kā arī docē studiju kursus “Mūzikas mācīšanas metodika” un “Mūzikas pedagoģija”. Zinātniski pētnieciskie darbi ir saistīti ar mūzikas mācībām vispārējās izglītības iestādēs. Kopš 2009. gada ir LVIIMS asociācijas valdes locekle.
Sauvlaik, strādājot Rīgas 6.vidusskolā un Mārupes vidusskolā, ar panākumiem ir vadījusi skolas korus un vokālos ansambļus. No 2004. līdz 2012. gadam ir bijusi lektore Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā/akadēmijā. Mākslas maģistra grādu ir ieguvusi, studējot Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, bet pedagoģijas doktora zinātnisko grādu - Latvijas Universitātē.


4.darbnīca - Diferencēta pieeja mūzikas mācīšanā (vai vieslektors no VISC)


Darbnīcu vada Rūta Kanteruka
Rūta Kanteruka jau 16 gadus strādā Rīgas Starptautiskajā skolā par mūzikas skolotāju.
R.Kanteruka mācījusies Jelgavas Mūzikas vidusskolas kordiriģentu nodaļā, tad JVLMA, kur 2006 gadā ieguva bakalaura grādu mūzikas pedagoģijā un 2009.gadā profesionālo maģistra grādu mūzikā.
LVIIMSA asociācijā darbojas kopš 2010.gada, valdes priekšsēdētājas pienākumus pilda kopš 2012.gada. Vienlaikus Rūta ir Eiropas Mūzikas skolotāju asociācijas (EAS) koordinatore Latvijā un Rīgas izglītības un informatīvi metodiskā centra (RIIMC) pedagogu konsultatīvās padomes locekle. Rūta Kanteruka ir piedalījusies EAS organizētajās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs Čehijā, Rumānijā, Norvēģijā, Turcijā, Polijā, Holandē, Kiprā, Vācijā*, Lietuvā un Austrijā*. (*Šajās konferencēs R.K.uzstājās ar referātu par tēmu “Diferencēta pieeja mūzikas mācīšanā). Kopš 2017.gada R.Kanteruka darbojas EAS valdē un ir pieņēmusi izaicinājumu Latvijā organizēt EAS 2018.gada konferenci.


5.darbnīca - Vokālā ētika (Praktiska nodarbība vokālo iemaņu attīstīšanai)


Darbnīcu vada Zane Stafecka
Kopš JVLMA kordiriģēšanas nodaļas absolvēšanas 2011.gadā Zane Stafecka aktīvi darbojas kā vokālā pedagoģe, dziedātāja un diriģente. Ir starptautiski zināmās a cappella grupas “Latvian Voices” dziedātāja kopš 2009.gada. Šobrīd vada 6.-7.klašu meiteņu kori “Spīgo Studija” Jelgavas 4.vidusskolā un ir diriģentes Airas Birziņas asistente darbā ar Rīgas Doma meiteņu kori TIARA Rīgas Doma kora skolā. Daudzus gadus strādā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūras “Kultūra” jaukto kori “Zemgale”. Zināšanas papildinājusi, studējot Grācas Mūzikas un Skatuves mākslu universitātē , kā arī piedaloties daudzās a cappella dziedāšanas meistarklasēs starptautiski atzītu mūziķu un pedagogu vadībā. Ir vadījusi praktiskās meistarklases koriem un ansambļiem Vācijā, Uzbekistānā, Japānā, ASV un Latvijā vokālās grupas “Latvian Voices” sastāvā, kā arī organizējusi pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursus ar nosaukumu “Vokāli, intonatīvi un ritmiski sarežģītas bērnu kora mūzikas iestudēšanas metodes” Rīgas Doma kora skolā 2016.gadā. 


6.darbnīca - Informāciju un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana mūzikas mācību stundās

Darbnīcu vada Agnese Fjodorova
Pabeigusi JVLMA Profesionālā maģistra studiju programmu Mūzika; apakšprogramma Mūzika un izglītība; specializācija Mūzikas mācība. Pašlaik strāda Rīgas 6. vidusskolā, māca solfedžo, mūziku un instrumentspēli (solodziedāšana), kā arī darbojas ar skolas koriem.Kopš 2015. gada ir Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas pieaicinātā docētāja vada pedagoģisko praksi topošajiem mūzikas skolotājiem. Ņēmusi dalību vairākos mūzikas skolotāju profesionālās pilnveides kursos, saistošā tēma ir IKT izmantošana mūzikas stundās. Kopš 2017. gada darbojās ESF projektā Nr.8.3.1.1/16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā”, kā mācību satura izstrādes struktūrvienības eksperts. 


7.darbnīca - Praktiskā muzicēšana klasē ar digitālo mācību līdzekli Solfeg.io

Darbnīcu vada Iveta Gaile un Anneli Arro 
Iveta Gaile studējusi RPIVA džeza vokālo pedagoģijas programmu, tālāk maģistrantūrā Nīderlandē, Groningenā Prinča Klausa Konservatorijā - džeza dziedāšanu. Piedalījusies tādos festivālos kā "Saulkrasti Jazz", "Ventspils Groove", "Rīgas Ritmi", "Brass & Jazz", "Riga Jazz Stage", vienu semestri aizvadījusi Ņujorkā apmeklējot meistarklases. Strādā RPIVA kā džeza vokālais pedagogs, komponē un regulāri koncertē Rīgā, izpildot dažādas stilistikas programmas. Hobijs - apgūt dažādu mūzikas instrumentu spēli.

Anneli Arro studējusi Kultūras socioloģiju un menedžmentu Latvijas Kultūras akadēmijā. Spēlē perkusijas meiteņu apvienībā "Sus Dungo" un muzicē kā dziesminiece ar solo projektu. Labprāt sadarbojas ar citiem māksliniekiem, kā arī muzicē projektā "Himnas" . Šobrīd piedalījusies 2 albumos ar Sus Dungo, izdevusi albumu "Lucas" kā solomāksliniece, kā arī piedalījusies projekta "Himnas" albumā. Hobijs - iztrakoties mūsdienu dejā. Strādā Solfeg.io par komunikāciju vadītāju.
Kopš 2016.gada Solfeg.io ar panākumiem vadījuši muzikālās darbnīcas daudzās Latvijas skolās, kā arī skolās Malmo un Stokholmā, Zviedrijā. Solfeg.io komanda uzskata, ka labākā mūzikālā pieredze ir kopīga muzicēšana!

8.lekcija - Rīgas Starptautiskās skolas pieredze kompetenču pieejas izmantošanā mūzikas mācībā


Lektore Rūta Kanteruka
(skat. aprakstu augstāk)

9.lekcija - Psiholoģija - Cienoša komunikācija pedagoģijas kontekstā

Lektore Dace Medne
Dace Medne ir Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas asociētā profesore, docē studiju kursus “Attīstības psiholoģija”, “Kognitīvā psiholoģija”, “Pedagoģiskā psiholoģija”, “Sociālā psiholoģija”, “Personības psiholoģija”. Pedagoģijas doktora zinātnisko grādu ieguvusi Latvijas Universitātē 2010. gadā, aizstāvot promocijas darbu “Audzināšana ģimenē Latvijas transformāciju sabiedrībā”. Zinātniski pētnieciskās intereses saistītas ar audzināšanu kā fenomenu gan vēsturiskajā, gan aktuālajā aspektā un augstskolu pedagoģiju. Regulāri piedalās zinātniskajās konferencēs, psihologu profesionālās pilnveides kursos un vada skolotāju tālākizglītības kursus, vairāk kā 30 zinātnisko publikāciju autore par audzināšanu ģimenē.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru